CORONAVIRUS: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Coronavirus

Het coronavirus raakt de hele Nederlandse samenleving en dus ook het Nederlandse bedrijfsleven. Het kabinet heeft zware maatregelen aangekondigd ter bestrijding van het coronavirus. De volksgezondheid staat voorop, maar tegelijkertijd realiseren wij ons ook dat al deze maatregelen jou als ondernemer hard kunnen treffen.

Veel gestelde vragen van ondernemers over het coronavirus

Het coronavirus kan voor jou als ondernemer onzekerheid met zich meebrengen. RSW helpt u door de meest gestelde vragen hier te beantwoorden. Wij lichten nieuwe maatregelen, updates en nieuws rondom het coronavirus op deze pagina toe.

De informatie op deze pagina wordt regelmatig vernieuwd.

Nieuws

Wij hebben speciaal voor u het laatste nieuws rondom het coronavirus verzameld. Lees hier onze nieuwsberichten.

 

Lees hier ons eerste bericht over Economische maatregelen voor ondernemers

 

 

 

Lees hier ons tweede bericht over het extrapakket: Economische maatregelen voor ondernemers

 

 

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Extrapakket Corona-epidemie: economische maatregelen Nederlandse overheid voor banen en economie 17 maart jl.

Op 17 maart jl. heeft de Nederlandse overheid in aanvulling op de reeds uitgebrachte maatregelen een extrapakket economische maatregelen aangekondigd voor ondernemers, werkgevers en werknemers ter behoud van banen en economie. De regeling voor Werktijdverkorting is echter met directe ingang ingetrokken.

In dit artikel leest u over dit extrapakket maatregelen en de wijzigingen op de bestaande regelingen, zoals wij deze eerder communiceerden via onze website.

Nieuwsbericht: Economische maatregelen Nederlandse Overheid voor ondernemers

Dit bericht betreft een eerste communicatie en zal zodra er meer duidelijkheid is worden aangevuld.  Wij blijven u informeren hierover via onze website.

Wij hebben de nieuw en gewijzigde maatregelen als volgt onderverdeeld.

  1. Maatregelen ten behoeve van het personeel
  2. Specifieke maatregelen ter ondersteuning van zelfstandig ondernemers en ZZP’ers
  3. Maatregelen met betrekking tot belastingen en premies
  4. Financieringsmaatregelen

 

1. Maatregelen ten behoeve van het personeel

1. Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
De nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de opvolger van de regeling werktijdverkorting (WTV).

De WTV-regeling werd uitgevoerd door het Ministerie van Sociale Zaken en de nieuwe NOW-regeling wordt uitgevoerd door het UWV. De WTV-regeling is met ingang van 17 maart 2020, 18.45 uur niet langer van toepassing op de gevolgen van de situatie van de uitbraak van het COVID-19-coronavirus.

BELANGRIJK!
Er kunnen geen nieuwe aanvragen voor een vergunning voor werktijdverkorting meer worden ingediend. Vergunningsaanvragen die voor 17 maart 2020, 18:45 uur al zijn ingediend, worden beschouwd als reeds ingediende aanvragen voor de nieuwe NOW-regeling. Wel zal aanvullende informatie worden opgevraagd bij de indieners.

De NOW-regeling betreft een tijdelijke tegemoetkoming aan werkgevers voor de loonkosten van hun werknemers voor de duur van 3 maanden.

Voorwaarden NOW-regeling voor zover thans bekend:

  • U verwacht een omzetverlies van tenminste 20%
  • Als werkgever mag u een tegemoetkoming voor een omzetdaling aanvragen vanaf 1 maart 2020 voor een periode van 3 maanden voor maximaal 90% van de loonsom van zowel werknemers met vast, tijdelijk of flexibel contract voor zover zij bij u in dienst blijven in die periode
  • U moet het loon voor 100% blijven doorbetalen aan uw werknemers
  • Het UWV zal op verzoek aan u een voorschot verstrekken van 80% van de aangevraagde tegemoetkoming
  • U mag gedurende de periode van tegemoetkoming geen werknemers ontslaan om bedrijfseconomische redenen

BELANGRIJK!
De nieuwe regeling bevat dus in tegenstelling tot de WTV-regeling terugwerkende kracht.

De nieuwe regeling geldt ook voor nul-urencontracten voor het geval u deze werknemers toch in dienst kunt/wilt houden.

Voor grote aanvragen eist het UWV een accountantsverklaring. Onduidelijk is nog wat onder een grote aanvraag wordt verstaan.

Deze maatregel wordt zo spoedig mogelijk opengesteld door het UWV.

LET OP!
Op dit moment kunnen er nog geen aanvragen worden ingediend bij het UWV. Wanneer dat wel het geval is, informeren wij u daar zo spoedig mogelijk over.

Indien u deze loonkostentegemoetkoming wilt aanvragen voor uw werknemers neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder.

 

2. Specifieke maatregelen ter ondersteuning van zelfstandig ondernemers en ZZP’ers

1. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers en ZZP’ers (Gemeenten)
Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Deze regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen via een versnelde procedure aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen van de zelfstandige gedurende een periode van maximaal 3 maanden aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald.

Deze regeling is geënt op het besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500 per maand (netto).

Er geldt in deze regeling geen vermogens- of partnertoets. Dat wil zeggen dat op de hoogte van uw vermogen of de hoogte van het inkomen van uw partner niet wordt gelet.

Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling geen sprake van een ondernemingstoets. Er wordt dus niet gekeken naar de levensvatbaarheid van uw onderneming.

Daarnaast wordt het voor zelfstandig ondernemers mogelijk om via een versnelde procedure een lening voor bedrijfskapitaal aan te vragen van € 10.157,-.  Er komt ook een mogelijkheid tot uitstel van aflossingsverplichtingen en voor de verstrekte lening zal een lagere rentepercentage gelden dan thans in de Bbz wordt gehanteerd.

Voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) lijkt vooralsnog geen tegemoetkoming te bestaan.

2. Compensatieregeling getroffen sectoren (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat)
De gezondheidsmaatregelen hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder, zoals bijvoorbeeld de verplichte sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Er komt een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in genoemde sectoren. Op dit moment is nog niet bekend wat de maatregelen precies zullen zijn, ze worden namelijk op dit moment nog uitgewerkt door het Kabinet en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor beoordeling op (ongeoorloofde) staatssteun.

 

3. Maatregelen met betrekking tot belastingen en premies

1. Versoepeling uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschaps-belasting, omzetbelasting, loonheffing en verlaging boetes bij de belastingdienst
Over deze maatregel hebben wij u reeds geïnformeerd in ons nieuwsbericht van 16 maart. Gemakshalve verwijzen wij u hiernaar. Hier beschrijven we hierna alleen de aanvullingen en wijzigingen.

Op 19 maart jl. is door de belastingdienst bekendgemaakt dat alle verzoeken om uitstel van belastingbetaling automatisch voor 3 maanden worden verleend zonder deskundigenverklaring. Eerder was dat nog wel een vereiste.

Na afloop van deze 3 maanden kan aan u – indien noodzakelijk – verder uitstel van betaling worden verleend. U moet dan nog aanvullende informatie aanleveren (eventueel ook een verklaring van een derde deskundige).

Verder is bekendgemaakt dat de invorderingsrente tijdelijk wordt verlaagd van 4% naar 0,01% vanaf 23 maart 2020. Ook de belastingrente wordt voor alle belastingen tijdelijk verlaagd naar 0,01% vanaf 1 juni 2020 met uitzondering voor de inkomstenbelasting. Hiervoor geldt de verlaging van de belastingrente vanaf 1 juli 2020.

U bent invorderingsrente verschuldigd als u uw belasting later betaalt, dan de aangegeven betalingstermijn.

De belastingdienst brengt u belastingrente in rekening als zij uw belastingaanslag niet op tijd of niet tot het juiste bedrag kan vaststellen, omdat u bijvoorbeeld uw aangifte niet tijdig of niet tot het juiste bedrag heeft ingediend.

2. WW-premiedifferentiatie
Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betaalt u als werkgever een lage WW-premie voor werknemers met een vast contract en een hoge WW-premie voor werknemers met een flexibel contract.

In de regeling is opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor werknemers in vaste dienst die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

Deze bepaling kan tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijv. de zorg of in de voedselketen). Het kabinet bereidt een aanpassing voor om deze onbedoelde effecten weg te nemen en zal deze zo spoedig mogelijk uitwerken.

U heeft als werkgever tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen, om zo te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie. Omdat het voor u als werkgever de komende weken waarschijnlijk praktisch onmogelijk is om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020. Het coulanceregime geldig voor werknemers die uiterlijk op 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst waren, zal dus gelden tot en met 30 juni 2020.

 

4. Financieringsmaatregelen

Het kabinet heeft ook een aantal nieuwe tijdelijke financieringsregelingen bekendgemaakt en opengesteld. Deze zijn ervoor bedoeld om (MKB-)bedrijven sneller en eenvoudiger een financiering te kunnen laten verkrijgen door tussenkomst van hun bank. Hierdoor kunnen zij sneller hun tijdelijke liquiditeitstekort lenigen. We lichten ze hierna één voor één toe.

Mocht u gebruik willen maken van één van deze financieringsmogelijkheden, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder. Wij zijn u graag van dienst.

1. BMKB krediet (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat = EKZ)
Onder de tijdelijke maatregel van de BMKB wordt verstrekking van financieringen met een verhoogd borgstellingskrediet van 50% naar 75% mogelijk aan in de kern gezonde MKB-bedrijven. De overheid zal borg staan voor 90% van de financieringen die verstrekt worden onder de BMKB-regeling.

Hiermee kunt u als MKB-ondernemer opgekomen of te verwachten liquiditeitsproblemen vanwege de coronaproblematiek verzachten. Meer informatie hierover leest u in ons bericht van 16 maart jl. Gemakshalve verwijzen wij u hiernaar.

2. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat = EKZ)
Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO-regeling).

Met deze GO-regeling helpt het Ministerie van Economische Zaken zowel MKB als (middel)grote ondernemingen door middel van het verstrekken van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming (garantieplafond).

Het kabinet committeert zich er aan om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen. Het garantiebudget van de GO-regeling zal om te beginnen substantieel worden verhoogd van € 400 miljoen naar € 1,5 miljard. Ook wordt het garantieplafond per onderneming verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen.

Banken kunnen voor meer informatie en voor de aanvraag van de GO-regeling terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

3. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat = EKZ)
Qredits heeft de afgelopen jaren starters en ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd. Qredits is op de Nederlandse markt uniek als sociale kredietverstrekker van microfinancieringen.

Het kabinet is bereid om Qredits financieel te ondersteunen tot een maximaal bedrag van € 6 miljoen.
Qredits kan hiermee de door de Coronaproblematiek geraakte ondernemingen ondersteunen. Deze ondersteuning geldt voor een termijn van 9 maanden. De openstelling van deze crisismaatregel loopt tot eind mei 2020. De openstelling geldt alleen voor Corona-gerelateerde aanvragen. Qredits zal hiervoor een adequate toets ontwikkelen.

De tegemoetkoming zal bestaan in uitstel van aflossingen tot maximaal 9 maanden en het verlenen van een rentekorting aan de getroffen ondernemers.

4. Tijdelijke gunstigere borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie van LNV)
Als ondernemer in de land- en tuinbouw kunt u ook in liquiditeitstekort komen als gevolg van afnemende vraag naar uw producten.

Voor land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke gunstigere borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Deze regeling wordt tijdelijk verruimd met een BL-C-module met een borgstelling voor een overbruggingskrediet.

Met deze financiering kunnen de liquiditeitsproblemen van land- en tuinbouwbedrijven worden verlichten. Zo kunnen bedrijven met een gezond financieel toekomstperspectief gefinancierd blijven worden.

Met deze borgstelling staat de overheid garant voor kredieten aan agrarisch ondernemers die onder deze regeling verstrekt worden. De verruimde BL-regeling gaat in op 18 maart 2020 en zal bij publicatie terugwerkende kracht krijgen.

Banken kunnen voor meer informatie en de aanvraag terecht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

5. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
Het Kabinet zal in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) de mogelijkheid bekijken om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken.

Veel lokale heffingen worden namelijk door middel van een voorlopige aanslag geïnd. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Ook is het Rijk in overleg met de cultuursector om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.

6. Banken geven MKB-bedrijven halfjaar uitstel van aflossingen van leningen
Op 19 maart jl. is bekendgemaakt dat ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos samen hebben besloten dat MKB-ondernemingen met een financiering tot € 2,5 miljoen een halfjaar uitstel van aflossing kunnen krijgen.

Om voor uitstel van aflossing in aanmerking te komen, geldt dat bedrijven in de kern gezond moeten zijn.

 

5. Verplicht vakantie opnemen?

De werkgever kan werknemers voor wie hij geen werk heeft niet verplichten vakantiedagen op te nemen. Uiteraard kan hij dit wel aan de werknemer vragen. 

Heeft u vragen? Bel ons

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Zie kvk.nl. Heeft u na het lezen van deze nieuwsbrief nog vragen, neem dan vooral contact met ons op.

Neem contact met ons op

Wil je vrijblijvend een afspraak maken of heb je een vraag? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur ons een e-mail bericht.

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×